Laatste nieuws

 • Ledenvergadering 2017
  Geen reacties op Ledenvergadering 2017

  Zoals  u gebruikelijk willen we dit jaar een vergadering houden in Oktober
  Bij de afgelopen vergaderingen is ons opgevallen dat met name de leveranciers van producten voor luchtdichting goed zijn vertegenwoordigd op de vergaderingen. Als NBvL zijn wij bijzonder vereerd met deze belangstelling van deze leveranciers.
  Ook dit jaar hopen wij u als leveranciers, meetbedrijven van luchtdichtheidsmetingen, leveranciers van Blowerdoormachines en de BGS werkgroep weer van harte te mogen verwelkomen.

  Voor de ledenvergadering sturen wij u nog een persoonlijke uitnodiging met een aanmeldformulier, locatie en exact tijdstip.
  Wij hopen / gaan er van uit dat u deze middag kunt reserveren en aanwezig zult zijn.

  Op deze vergadering willen wij graag het volgende bespreken:
  – Welke kant de leden met de NBvL op willen gaan;
  – Wat willen de leden graag onderzocht of toegelicht hebben;
  – Het belang en de mogelijkheden van trainingen.

  Lees meer
 • Dringend bestuursleden gezocht
  Geen reacties op Dringend bestuursleden gezocht

  Vacature secretaris

  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging. Wat wordt van je verwacht:
  – Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
  – Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  – Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
  – Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
  – Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
  – Houdt een archief bij.

  Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

  Vacature bestuurslid
  Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
  Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Vacature tekstschrijver  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)
  Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris  en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
  Wat wordt van je verwacht:
  – Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
  – Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
  – Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
  – Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

   

  Lees meer
 • Nieuws van leveranciers
  Geen reacties op Nieuws van leveranciers

  Minneapolis BlowerDoor nieuws
  Belangrijke update van de meetsoftware TECTITE Express. Ondertussen is de ISO EN 9972 in enkele Europese landen geïntroduceerd. De nieuwe software TECTITE Express 5.1 biedt de keuze tussen de oude BlowerDoor Standard EN 13829 en de nieuwe BlowerDoor Standard EN ISO 9972. De prijs van deze nieuwe software versie is € 185,00 en de klanten kunnen later een andere beschikbare taalversie krijgen die zij willen.

  Retrotec bloweroor nieuws

  Er is een software update geweest voor Retrotec Fantastic gebruikers. Het betreft versie 5.9.17.27. Het is verstandig te controleren of u beschikt over de juiste versie. Voor gebruikers van oudere modellen Retrotec ventilatoren is er een mogelijkheid deze tegen een gereduceerd tarief om te ruilen naar een later uitgekomen model of een zwaarder model.

  De firma Wholer heeft Retrotec overgenomen en de nieuwe naam wordt Wholer-Retrotec. Inmiddels kunnen in Nederland de Retrotec drukmeters worden gekalibreerd, en medio augustus is het ook mogelijk om ventilatoren te laten kalibreren in Nederland onder ILAC 17024

  Minneapolis BlowerDoor meldt verder nog

  Wat betekent de nieuwe norm ISO EN 9972 en voor BlowerDoor metingen?
  In december 2015 is de laatste editie van ISO EN 9972 gepubliceerd als toepasselijke standaard voor BlowerDoor-metingen voor gebouwen. In sommige Europese landen is de voorganger standaard EN 13829 ingetrokken of is een overgangsperiode ingesteld. Voor de meetoefening zijn de veranderingen minimaal, eigenlijk zijn de nieuwe en oude normen zeer vergelijkbaar en beschrijven dezelfde meetmethode. Dit komt doordat EN 13829 is ontwikkeld op basis van de originele ISO 9972.

  Het belangrijkste verschil is de definitie van het interne volume V: volgens ISO EN 9972 omvat dit het volume van interne componenten zoals plafonds en binnenmuren en is daarom groter dan conform EN 13829. Opmerking: De verschillende definities van het interne volume kan ook nationaal worden gedefinieerd: Met de ISO EN 9972 kan eindelijk expliciet een eigen nationale benchmarks worden vastgesteld.

  Andere verschillen volgens EN 13829 kunnen verwarring veroorzaken. Bijvoorbeeld verschillen in symbolen.
  > ISO 9972 gebruikt het symbool q50 voor de lekkage bij 50 Pascal (Voorheen: EN 13829 = V50)
  > EN 13829 geeft de q50 de luchtdoorlatendheid van het envelop oppervlak aan bij 50 Pascal

  Bovendien vereist de nieuwe norm een breder meetbereik en grotere nauwkeurigheid van de meetapparatuur voor het opbouwen van luchtdichtheidsmetingen.
  Voor klanten van onze oorspronkelijke Minneapolis BlowerDoor is dit niet relevant, omdat Minneapolis BlowerDoor-apparatuur al lange tijd zijn nauwkeurigheid heeft bewezen. Zelfs versterkte eisen in specifieke Europese landen hebben het technische leiderschap van Minneapolis BlowerDoor aangetoond voor luchtdichtheidsmetingen.

  Lees meer
 • Van de Voorzitter
  Geen reacties op Van de Voorzitter

  Inmiddels is het jaar vergevorderd en merken we dat de economie weer aantrekt. Ook de leden van de NBvL en het bestuur is dit niet ontgaan. Er is een verandering in regelgeving aan de orde want de huidige NEN 2686 zal worden vervangen door de ISO 9972. Deze verandering heeft de volle aandacht van het NBvL bestuur.
  Omdat het bestuur prioriteit heeft gegeven aan het bijhouden van de wijzigingen en gevolgen van de ISO 9972 en dat veel tijd heeft gekost, krijgt u deze nieuwsbrief later dan gebruikelijk. Waarvoor dan ook onze oprechte excuses. Ondanks deze stilte hebben wij ook dit jaar toch weer enkele nieuwe leden mogen inschrijven.
  Verder is er een traject gestart door een lid voor het behalen van een certificering op de uitvoer van luchtdichtheidsmetingen. Deze certificering zal worden verzorgd door SKH (www.skh.nl). Daarnaast is als ondersteuning door de NBvL een voorbeeld van een handboek verstrekt.
  Tevens hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons nog maar recentelijk toegetreden bestuurslid de heer Entrop. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als directeur van de vereniging Metalen Ramen & Gevelbranche (VMRG). Het is voor hem niet mogelijk zijn nieuwe functie bij een andere vereniging te combineren met een bestuursfunctie bij de NBvL. Er zijn echter voldoende raakvlakken voor wat betreft de functie en branche om contact te blijven onderhouden. Het bestuur van de NBvL wenst de heer Entrop dan ook veel succes toe in zijn nieuwe functie.

  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering 2016
  Algemene ledenvergadering 2016
  Geen reacties op Algemene ledenvergadering 2016

  In onze nieuwsbrief van mei hebben wij aangekondigd dat de algemene ledenvergadering van de NBvl in september/oktober zou plaatsvinden, echter vanwege de herfstvakanties in ons land hebben wij besloten deze door te schuiven naar 10 november 2016.

  Wij zullen op deze dag o.a de vorderingen en de positie  van de NBvL bespreken en aansluitend aan de vergadering hebben wij een spreker die ons vertelt over de private kwaliteitsborging.

   

  Lees meer
 • Groei aantal leden! & Ledenvergadering
  Geen reacties op Groei aantal leden! & Ledenvergadering

  Leden branchevereniging
  Het aantal leden van onze branchevereniging is het afgelopen jaar goed gestegen. Het laatst kwartaal zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. Deze nieuwe leden doen allen metingen luchtdichtheid. We verwelkomen onze nieuwe leden.

  Ledenvergadering 2016
  Ook dit jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Wellicht zal deze in september of oktober gaan plaatsvinden. Hierover volgt meer in onze volgende nieuwsbrief.

  Lees meer
 • Symposium luchtdichtheid
  Geen reacties op Symposium luchtdichtheid

  In de laatste vergadering van de NBvL is gesproken over een gepland symposium in samenwerking met de Universiteit van Twente.  Tot op heden heeft de NBvL door tijdgebrek en mankracht om dit te realiseren het helaas moeten doorschuiven. De intentie is nog steeds aanwezig om dit symposium te organiseren. De bedoeling zal zijn om de symposium in het laatste kwartaal van dit jaar te houden. U wordt hierover op de hoogte gesteld.

  Een mogelijk programma zou er volgens ons misschien als volgt worden opgebouwd:

  • Thema aanleiding en inleiding
  • Thema regelgeving en meetmethoden
  • Thema praktijk cases
  • Thema toekomst
  Lees meer
 • Branchevereniging België
  Geen reacties op Branchevereniging België

  Branchevereniging België

  Onze branchevereniging heeft nu uitwisseling van ervaringen met de branchevereniging van België. Deze vereniging heeft de zelfde doelen als onze branchevereniging.

  Hoe heet deze vereniging en wat vertellen ze over zichzelf?
  AICB/OACG is opgericht op 15/05/2014 door 5 bedrijven die zeer actief zijn in het meten van luchtdichtheid. Daarom werden wij meermaals betrokken bij het opstellen van de nieuwe meetnorm STS-P 71-3. Om de kwaliteit van de metingen en de onafhankelijkheid te waarborgen werd daarom ons kwaliteitskader in het leven geroepen. Op deze manier wordt er een alternatief kader aangeboden aan alle luchtdichtheidsmeters van België.

  Keurmerk
  Kwaliteit is zeer belangrijk. Daarom verzorgt AICB/OACG de controle op het meten van luchtdichtheid van gebouwen.
  Dit evenwichtig kwaliteitskader zorgt voor een collectief toezicht met het oog op de garantie van de conformiteit van de luchtdichtheidsmetingen met de technische specificaties en de 5 bijlagen.
  Het kwaliteitskader beantwoordt aan alle punten van bijlage 6 van STS-P 71-3 die vanaf 01/01/2015 van kracht zijn.
  De vertrouwelijkheid van de gegevens, het vertrouwen van iedereen en de belangen van de consument zijn de punten waaraan we bijzondere aandacht besteden.

  Voor meer informatie over de branchevereniging uit België, zie www.aicb-oacg.be

  Lees meer
 • SKH Beoordelingsgrondslag aangepast
  Geen reacties op SKH Beoordelingsgrondslag aangepast

  In 2015 is de nieuwe Europese norm ISO 9972: 2015 geïntroduceerd m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. De schrijvers van de SKH Beoordelingsgrondslag-13-01 hebben de Nederlandse beoordelingsgrondslag hierop alvast voorbereid. In de BGS is eveneens een belangrijke paragraaf toegevoegd voor het meten van koelhuizen volgens “BREEAM”. Deze paragraaf is tot stand gekomen in samenspraak tussen BREEAM, NBvL (Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen) en belanghebbende marktpartijen.

  Dat er in de praktijk nog steeds veel verwarring bestaat over het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen is te merken aan het aantal vragen over dit onderwerp. De onbekendheid met het al dan niet afplakken van ventilatieroosters bij een meting blijft een feit. De SKH-beoordelingsgrondslag is hier echter duidelijk in en geeft aan uitvoeren van een meting met de ventilatieroosters in gesloten stand, het rooster mag niet worden afgeplakt.

  Ook geven de uitkomsten van de uitgevoerde metingen nog vaak discussie. De eis uit Bouwbesluit 2012 qv;10  is 200 dm3/s, meestal zijn de EPG- berekeningen maatgevend, met daarin strengere luchtdichtheidseisen.
  Luchtlekkage wordt momenteel gezien als niet toelaatbaar bij opdrachtgevers, dit is echter sterk afhankelijk van de gestelde eisen en de hiermee gepaard gaande maatregelen. Bij een normale eis vanuit het Bouwbesluit 2012 qv;10  is 200 dm3/s, is beperkte luchtlekkage toegestaan. Dit wordt door de opdrachtgever vaak anders geïnterpreteerd.
  De waargenomen luchtlekkage kan daarnaast op elementniveau uitstekend zichtbaar worden gemaakt rookdetectie en/of thermografie door onze certificaathouders. Deze detectie van luchtlekkage op elementniveau geeft inzicht in de juiste uitvoering van de genomen maatregelen door het bouwbedrijf dan wel toeleverancier inzake luchtdichtingen.

  In 2016 is een start gemaakt met persoonscertificatie op basis van  de BGS 13-01. De bedrijven Thermodicht in de persoon van Herman Bos en Raak Energie advies in de persoon van Marcel Nooijen hebben de bijbehorende toetsing met goed gevolg doorstaan. Zij zijn dan ook als eersten in het bezit van de bijbehorende persoonscertificaten. Met deze overstap naar persoonscertificatie is de uitvoering van een luchtdichtheidsmeting door een ter zake deskundige nog beter geborgd en wordt ook direct voldaan aan de eis van aantoonbare vakbekwaamheid volgens BREEAM.

  De certificaathouders hebben gekozen om te werken met een uniform rapportageformat. Ze komen hiermee op dezelfde uitkomsten met verschillende meetapparatuur. Zij zijn bovendien in staat een heldere analyse te geven van aangetroffen lekkages in relatie tot de gestelde eisen.

  Voor meer informatie over de Beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u terecht bij SKH.
  De op deze ISO norm aangepaste BGS 13-01, d.d: 25-04-2016 is te downloaden bij download of op www.skh.nl. (het kan zijn dat de laatste versie nog niet is geüpload)

  Hieronder wordt alvast weergegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de vernieuwde Europese norm.

  1. KALIBRATIE VAN DE MATERIALEN DIENT TE GEBEUREN VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT.
  A. Drukmeter
  1.  Moet mogelijk zijn om drukverschillen te kunnen meten met een zekerheid van +/- 1PA met een meetbereik tussen de 0 en 100 Pa.
  B. Luchtdebiet meetsysteem
  1.  Dient +/- 7% nauwkeurig te zijn
  C. Temperatuurmetingen
  1. De thermometer heeft een correctheid van +/- 0,5°K

  2. MEETPROCEDURE
  A. Indien het gebouw de 250m.K overschrijdt is het af te raden een meting uit te voeren. (voorheen 500m.K)
  B. Als de wind aan de grond 3m/s of metrologische windsnelheid van 6m/S overschrijdt is het af te raden een meting uit te voeren. (3 Beaufort).

  Beide hebben een negatieve invloed op de nuldrukmeting.

  3. MEETMETHODEN
  A. Methode 1: Methode waarbij alle natuurlijke openingen gesloten worden en het ventilatiesysteem wordt afgedicht.
  B. Methode 2: Is de test van de gebouwschil waarbij alle openingen gesloten worden.
  C. Methode 3: Test voor een specifiek doel. (volgens BGS 13-01) De behandeling van de bewuste openingen is aangepast volgens het beleid in elk land.
  (Voorheen  methode A en B)

  4. NULDRUKKEN
  A. Gemiddelde waarde van de gemeten nuldrukken >5Pa dan is de meting ongeldig. Dit gedurende een minimale periode van 30 seconden met een minimaal aantal meetpunten van 10.

  5. MEETPUNTEN
  A. Het laagste meetpunt dient bij 10Pa gemeten te worden. Dit met een foutenmarge van +/- 3Pa of 5 maal P0 ( Bias )wat steeds groter is.
  B. De hoogste druk moet minstens 50Pa bedragen. Het wordt geadviseerd om tot 100Pa te meten.
  C. Er dienen minstens 5 meetpunten genomen te worden die zich op ongeveer een gelijke afstand van elkaar bevinden.

  6. METING
  A. Er wordt geadviseerd om zowel onder- als overdrukmeting uit te voeren.
  1. Maar het is toegestaan enkel de onder- of overdrukmeting uit te voeren. Als deze maar gebeurt volgens de Europese standaard.

  7. PARRAMATERS
  A. n-waarde, moet zich tussen 0,5 en 1,0 bevinden.
  B. Correlatiecoëfficiënt (R), moet groter zijn dan 0,99 (voorheen 0,98)

  Lees meer
 • Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!
  Geen reacties op Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

  Kerst en Nieuwjaar staan symbool voor vriendelijkheid en gezelligheid, maar ook voor het moment om terug te kijken naar een bewogen jaar. Inmiddels bestaat de NBvL ruim één jaar en heeft de eerste algemene ledenvergadering met succes afgesloten. Ook willen we graag naar de toekomst kijken, voor 2016 heeft de NBvL een aantal doelen opgesteld die we graag willen bereiken. Waaronder het organiseren van een symposium in samenwerking met Universiteit Twente, en natuurlijk meer leden verwelkomen. Namens het bestuur bedanken wij u voor het vertrouwen in de NBvL en hopen op een verdere goede samenwerking.
  Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

  Lees meer

Kwaliteitskeurmerk

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top