• Andere meetmethodieken naast de blowerdoor – juli 2018
  Geen reacties op Andere meetmethodieken naast de blowerdoor – juli 2018

  Zoals door de voorzitter is aangegeven zijn er geheel andere meetmethodes in ontwikkeling om iets te kunnen zeggen over de luchtdichtheid van gebouwen/woningen.
  Omdat wij als branchevereniging richten op elke methodiek voor het bepalen van de luchtdichtheid willen wij u deze niet onthouden.

  De eerste methode welke in Nederland is ontwikkeld zal hieronder worden omschreven.

  TNO heeft een vereenvoudigde, indicatieve methode bedacht voor het bepalen van de luchtdichtheid van gebouwen. Bij grote woningbouwprojecten worden vaak maar enkele huizen op luchtdichtheid getest met de Blowerdoor methodiek vanwege het tijdsbeslag en de kosten. Met deze vereenvoudigde indicatieve methode wordt het mogelijk alle afgewerkte woningen aanvullend indicatief te testen. De methode is een aanvulling op de blowerdoormetingen.

  De AirTighnessTester, kortweg de ATT is het meetinstrument dat op basis van deze methode wordt ontwikkeld door ACIN instrumenten in nauwe samenwerking met TNO. Deze ontwikkeling maakt deel van het TKI (Topsector Kennis en Innovatie) project ‘Securevent’. Het doel van dit project is het beter borgen van de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen (luchtkwaliteit, geluidscomfort en energiegebruik). Een essentiële voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van eenvoudige meetinstrumenten voor de professionele markt, waarmee 1) de luchtvolumestroom, 2) het geluidniveau van het ventilatiesysteem en 3) de luchtdichtheid van de gebouwschil op snelle en betaalbare wijze kunnen worden getoetst. . De projectdeelnemers zijn TNO, de VLA, Uneto-VNI en ACIN. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken..

  De ATT bestaat uit een drukmeter en een referentievat van zo’n 2 á 3 liter en wordt bediend met een app via een directe WiFi verbinding. Nieuwe of gerenoveerde woningen hebben in de meeste gevallen een woningventilatiesysteem met tenminste één ventilator (systeem B, C of D). In plaats van de fan van de blowerdoor wordt deze ventilator gebruikt om de woning op over- of onderdruk te brengen.

  Het vat wordt ergens in het huis neergezet. De druk in het vat is gelijk aan de druk in het huis met uitgeschakeld ventilatiesysteem. Door vervolgens het ventilatiesysteem in- en uit te schakelen ontstaat er een drukverschil tussen de woning en het referentievat, waaruit de luchtdoorlatendheid berekend kan worden. Om een betrouwbare waarde te krijgen moet dit drukverschil meerdere keren bepaald worden. Dit kan eenvoudig door het ventilatiesysteem een aantal keren in– en uit te schakelen (5 keer 10 seconden is meestal genoeg).

  Als het echt alleen om een indicatie gaat kan men een schatting voor de luchthoeveelheid van het ventilatiesysteem gebruiken. Als deze indicatieve waarde dichtbij de gewenste qv10 ligt kan de luchthoeveelheid met een daarvoor geschikt toestel gemeten worden om een preciezere waarde voor de qv10 te berekenen. Merk op dat met de ATT slechts één Q-dP punt wordt gemeten. De methode werkt met een vast stromingsexponent van 0.66.

  Er zijn nu een dertigtal woningen gemeten met zowel de blowerdoor als met de ATT. Voor het overgrote deel kwamen beide methodes tot dezelfde conclusies.

  Ook voor de kleinere installateur wordt dit een betaalbaar instrument dat eenvoudig te bedienen is. Daarmee denken wij dat er veel meer aandacht zal gaan komen voor luchtdichtheidsmetingen en dus ook voor de blowerdoormetingen.

  De verwachting is dat de ATT medio 2019 op de markt komt.

  Er is éen tweede methode ontwikkeld waarover nog niet bijzonder veel informatie is vrijgegeven.
  Echter wij hebben gemeend om hetgeen wat beschikbaar is met u te delen via een filmpje op youtube.

  https://www.youtube.com/watch?v=CsTjnmlw7XY

  Lees meer
 • Thermografie – juli 2018
  Geen reacties op Thermografie – juli 2018

  Tijdens het onderzoek naar luchtlekkages wordt veelvuldig gebruik gemaakt van thermografie. Ook staan in de bestekken naast de blowerdoormetingen vaak teksten opgenomen voor de uitvoering van een bouwkundig thermografisch onderzoek.

  Bouwkundige thermografie is een specialisatie binnen de thermografie en door haar complexheid worden hier meerdaagse trainingen voor verzorgd.

  De eerstvolgende training staat gepland in week 41. U kunt zich opgeven via itc@iris-thermovision.nl.

  Aan het einde van de training zal een NBvL bestuurslid een presentatie en demonstratie geven en daarbij gebruik maken van een blowerdoor. Hierbij zal worden aangetoond welke toegevoegde waarde een blowerdoor kan hebben tijdens een thermografisch onderzoek.

  Lees meer
 • Software Update Retrotec – juli 2018
  Geen reacties op Software Update Retrotec – juli 2018

  Retrotec heeft recentelijk een software update uitgebracht. Deze update betreft een aantal grafische veranderingen in de rapportage templates.

  Voor de Retrotec gebruikers is het aan te bevelen om te controleren of de laatste versie van de software is geïnstalleerd. (2018-06-25 Public Release FanTestic 5.10.3.17) De software is te downloaden via de website van Retrotec of via de button “controleer op updates” in de huidige softwareversie.

  Lees meer
 • Air Tightness Testing Cursus – juli 2018
  Geen reacties op Air Tightness Testing Cursus – juli 2018

  In overleg met de NBvL is door Frans Dam de Airtightness Testing Course ontwikkeld. In deze tweedaagse opleiding leert de cursist de basis om zelfstandig luchtdichtheidsmetingen op Level 1 te kunnen uitvoeren. Bij de opleiding komt uiteraard de nodige theorie aan bod maar, er is ook een praktijkonderdeel waarbij de deelnemers een set opbouwen en een meting uitvoeren. De opleiding is niet gebonden aan een bepaald merk of leverancier. Zo komt de werking van de verschillende merken van blowerdoorsets aan bod en daarmee leert de cursist zijn eigen apparatuur nog beter te gebruiken. En een belangrijk onderdeel dat zeker wordt behandeld is de BGS 13-01.

  De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door SKH. Als het examen is behaald, verstrekt SKH de deelnemer een diploma en een persoonlijk pasje. Met het diploma kan meteen een persoonscertificering bij SKH aangevraagd worden.

  Om bij te blijven met veranderingen in de markt of regelgeving blijft het pasje twee jaar geldig waarna de cursist een herhalingscursus volgt. Bij de herhalingscursus wordt ook dieper ingegaan op het onderwerp en leert de deelnemer bijvoorbeeld ook Level 3 metingen te verrichten. Met het diploma en een certificering ben je aantoonbaar onderscheidend in de markt.

  De eerstvolgende cursusdata zijn gepland in oktober en opgeven en of aanmelden kan via info@buildingdocter.eu

  Lees meer
 • Aanpassingen BGS – juli 2018
  Geen reacties op Aanpassingen BGS – juli 2018

  Begin september zal de werkgroep van de BGS weer bij elkaar komen om waar nodig verbeterpunten door te voeren in de BGS.

  De BGS is bedoeld om helder te krijgen op welke wijze reproduceerbaar en zuiver de luchtdichtheid kan worden bepaald, en welke minimale zaken moeten worden opgenomen in de rapportage.

  Zoals jullie weten is in de BGS-werkgroep ook door de NBvL vertegenwoordigd.
  Wij willen dan ook verzoeken om de BGS kritisch door te nemen (mag vanuit de luie-vakantie stoel) en via info@nbvl.nl alle verbeterpunten of onduidelijkheden kenbaar te maken.

  Ook indien u een toevoeging zou wensen in de BGS kunt u deze kenbaar maken.
  Als NBvL zullen wij deze punten voordragen in de vergadering.

  Lees meer
 • Vacatures NBvL – juli 2018
  Geen reacties op Vacatures NBvL – juli 2018

  Vacature secretaris

  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Organiseert en neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Organiseert de algemene ledenvergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
  – Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
  – Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  – Verwerkt mutaties in de verenigingsgegevens;
  – Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
  – Is het eerste aanspreekpunt voor externen;
  – Houdt een archief bij.

  Natuurlijk zal je hierbij worden ondersteund door de overige bestuursleden.

  Vacature bestuurslid

  Zorgt voor het leveren van input in het  bestuur  t.b.v., de te  kiezen koers van vereniging, houdt markt veranderingen bij en geeft input voor de nieuwsbrieven. Levert daarnaast hand en span diensten.
  Vormt samen met de voorzitter, secretaris, tekstschrijver en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Vacature tekstschrijver

  (webteksten – nieuwsbrieven / versturen nieuwsbrieven)

  Zorgt voor het frequent versturen van nieuwsbrieven met bruikbaar nieuws voor de NBvL leden. Vormt samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

  Wat wordt van je verwacht?

  – Neemt deel aan bestuursvergaderingen;
  – Verzamelt gegevens voor de website of de nieuwsbrief;
  – Stelt in overleg met de overige bestuursleden een nieuwsbrief of webtekst op;
  – Verspreidt de nieuwsbrieven onder de leden en of past webteksten aan na goedkeuring

   

  Lees meer
 • Van de Voorzitter – juli 2018
  Geen reacties op Van de Voorzitter – juli 2018

  Inmiddels merken we allemaal de drukte en de hectiek rondom de zomervakantie.
  Door de aantrekkende economie wordt er overal volop gebouwd en blijft niet onopgemerkt dat het aantal metingen blijft toenemen.
  Daarnaast komt er steeds vaker de vraag voor het meten van grote tot zeer grote oppervlaktes.
  Bij elkaar voor de NBvL en voor de meetbedrijven een zeer positieve ontwikkeling.

  Daarnaast zijn er ontwikkelingen voor het bepalen van de luchtdichtheid op een andere wijze welke naast de standaard blowerdoortest zouden kunnen gaan opereren. Hierover verder in deze nieuwsbrief een artikel.

  Ook is inmiddels een traject gestart voor certificering van een medewerker van een reeds gecertificeerd bedrijf. Een medewerker van Raak Energie advies is inmiddels op de werkvloer bezocht door SHR en er zijn diverse metingen bijgewoond. Daarna zal Raak Energie advies het eerste bedrijf zijn waarbij meerdere medewerkers zijn gecertificeerd en de kwaliteitsverklaring af mogen geven binnen hetzelfde bedrijf.

  De NBVL heeft ook weer op diverse workshops van o.a. Greenworks en Bouwmensen een demonstratie en presentatie mogen verzorgen en hierbij het belang van de NBvL en het uitvoeren van gecertificeerde metingen onder de aandacht gebracht bij aannemers, architecten en leveranciers.

  Echter het bestuur van de NBvL heeft nog een nijpend tekort aan bestuursleden of aan partijen welke een bijdrage willen leveren aan de nieuwsbrieven. Vandaar deze hernieuwde oproep om te voorkomen dat het bestaan van de vereniging in het gedrang gaat komen.

  Opgeven kan via info@nbvl.nl

  De NBvL zijn wij immers samen.

   

  Jaarvergadering.

  Tevens willen wij een jaarvergadering in gaan plannen tegen het einde van oktober of begin november. Meer informatie zal na de zomervakantie volgen.
  Echter indien u punten heeft welke op de vergadering aan bod moeten komen, maak deze dan kenbaar via info@nbvl.nl. Wij zullen kijken of we deze op de agenda kunnen plaatsen.

  Wij als bestuur van de NBvL willen u alle een prettige vakantie toewensen en hopen dat u zult genieten van de welverdiende rust.

  Lees meer

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top