Laatste nieuws

 • Symposium luchtdichtheid
  Geen reacties op Symposium luchtdichtheid

  In de laatste vergadering van de NBvL is gesproken over een gepland symposium in samenwerking met de Universiteit van Twente.  Tot op heden heeft de NBvL door tijdgebrek en mankracht om dit te realiseren het helaas moeten doorschuiven. De intentie is nog steeds aanwezig om dit symposium te organiseren. De bedoeling zal zijn om de symposium in het laatste kwartaal van dit jaar te houden. U wordt hierover op de hoogte gesteld.

  Een mogelijk programma zou er volgens ons misschien als volgt worden opgebouwd:

  • Thema aanleiding en inleiding
  • Thema regelgeving en meetmethoden
  • Thema praktijk cases
  • Thema toekomst
  Lees meer
 • Branchevereniging België
  Geen reacties op Branchevereniging België

  Branchevereniging België

  Onze branchevereniging heeft nu uitwisseling van ervaringen met de branchevereniging van België. Deze vereniging heeft de zelfde doelen als onze branchevereniging.

  Hoe heet deze vereniging en wat vertellen ze over zichzelf?
  AICB/OACG is opgericht op 15/05/2014 door 5 bedrijven die zeer actief zijn in het meten van luchtdichtheid. Daarom werden wij meermaals betrokken bij het opstellen van de nieuwe meetnorm STS-P 71-3. Om de kwaliteit van de metingen en de onafhankelijkheid te waarborgen werd daarom ons kwaliteitskader in het leven geroepen. Op deze manier wordt er een alternatief kader aangeboden aan alle luchtdichtheidsmeters van België.

  Keurmerk
  Kwaliteit is zeer belangrijk. Daarom verzorgt AICB/OACG de controle op het meten van luchtdichtheid van gebouwen.
  Dit evenwichtig kwaliteitskader zorgt voor een collectief toezicht met het oog op de garantie van de conformiteit van de luchtdichtheidsmetingen met de technische specificaties en de 5 bijlagen.
  Het kwaliteitskader beantwoordt aan alle punten van bijlage 6 van STS-P 71-3 die vanaf 01/01/2015 van kracht zijn.
  De vertrouwelijkheid van de gegevens, het vertrouwen van iedereen en de belangen van de consument zijn de punten waaraan we bijzondere aandacht besteden.

  Voor meer informatie over de branchevereniging uit België, zie www.aicb-oacg.be

  Lees meer
 • SKH Beoordelingsgrondslag aangepast
  Geen reacties op SKH Beoordelingsgrondslag aangepast

  In 2015 is de nieuwe Europese norm ISO 9972: 2015 geïntroduceerd m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. De schrijvers van de SKH Beoordelingsgrondslag-13-01 hebben de Nederlandse beoordelingsgrondslag hierop alvast voorbereid. In de BGS is eveneens een belangrijke paragraaf toegevoegd voor het meten van koelhuizen volgens “BREEAM”. Deze paragraaf is tot stand gekomen in samenspraak tussen BREEAM, NBvL (Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen) en belanghebbende marktpartijen.

  Dat er in de praktijk nog steeds veel verwarring bestaat over het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen is te merken aan het aantal vragen over dit onderwerp. De onbekendheid met het al dan niet afplakken van ventilatieroosters bij een meting blijft een feit. De SKH-beoordelingsgrondslag is hier echter duidelijk in en geeft aan uitvoeren van een meting met de ventilatieroosters in gesloten stand, het rooster mag niet worden afgeplakt.

  Ook geven de uitkomsten van de uitgevoerde metingen nog vaak discussie. De eis uit Bouwbesluit 2012 qv;10  is 200 dm3/s, meestal zijn de EPG- berekeningen maatgevend, met daarin strengere luchtdichtheidseisen.
  Luchtlekkage wordt momenteel gezien als niet toelaatbaar bij opdrachtgevers, dit is echter sterk afhankelijk van de gestelde eisen en de hiermee gepaard gaande maatregelen. Bij een normale eis vanuit het Bouwbesluit 2012 qv;10  is 200 dm3/s, is beperkte luchtlekkage toegestaan. Dit wordt door de opdrachtgever vaak anders geïnterpreteerd.
  De waargenomen luchtlekkage kan daarnaast op elementniveau uitstekend zichtbaar worden gemaakt rookdetectie en/of thermografie door onze certificaathouders. Deze detectie van luchtlekkage op elementniveau geeft inzicht in de juiste uitvoering van de genomen maatregelen door het bouwbedrijf dan wel toeleverancier inzake luchtdichtingen.

  In 2016 is een start gemaakt met persoonscertificatie op basis van  de BGS 13-01. De bedrijven Thermodicht in de persoon van Herman Bos en Raak Energie advies in de persoon van Marcel Nooijen hebben de bijbehorende toetsing met goed gevolg doorstaan. Zij zijn dan ook als eersten in het bezit van de bijbehorende persoonscertificaten. Met deze overstap naar persoonscertificatie is de uitvoering van een luchtdichtheidsmeting door een ter zake deskundige nog beter geborgd en wordt ook direct voldaan aan de eis van aantoonbare vakbekwaamheid volgens BREEAM.

  De certificaathouders hebben gekozen om te werken met een uniform rapportageformat. Ze komen hiermee op dezelfde uitkomsten met verschillende meetapparatuur. Zij zijn bovendien in staat een heldere analyse te geven van aangetroffen lekkages in relatie tot de gestelde eisen.

  Voor meer informatie over de Beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u terecht bij SKH.
  De op deze ISO norm aangepaste BGS 13-01, d.d: 25-04-2016 is te downloaden bij download of op www.skh.nl. (het kan zijn dat de laatste versie nog niet is geüpload)

  Hieronder wordt alvast weergegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de vernieuwde Europese norm.

  1. KALIBRATIE VAN DE MATERIALEN DIENT TE GEBEUREN VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT.
  A. Drukmeter
  1.  Moet mogelijk zijn om drukverschillen te kunnen meten met een zekerheid van +/- 1PA met een meetbereik tussen de 0 en 100 Pa.
  B. Luchtdebiet meetsysteem
  1.  Dient +/- 7% nauwkeurig te zijn
  C. Temperatuurmetingen
  1. De thermometer heeft een correctheid van +/- 0,5°K

  2. MEETPROCEDURE
  A. Indien het gebouw de 250m.K overschrijdt is het af te raden een meting uit te voeren. (voorheen 500m.K)
  B. Als de wind aan de grond 3m/s of metrologische windsnelheid van 6m/S overschrijdt is het af te raden een meting uit te voeren. (3 Beaufort).

  Beide hebben een negatieve invloed op de nuldrukmeting.

  3. MEETMETHODEN
  A. Methode 1: Methode waarbij alle natuurlijke openingen gesloten worden en het ventilatiesysteem wordt afgedicht.
  B. Methode 2: Is de test van de gebouwschil waarbij alle openingen gesloten worden.
  C. Methode 3: Test voor een specifiek doel. (volgens BGS 13-01) De behandeling van de bewuste openingen is aangepast volgens het beleid in elk land.
  (Voorheen  methode A en B)

  4. NULDRUKKEN
  A. Gemiddelde waarde van de gemeten nuldrukken >5Pa dan is de meting ongeldig. Dit gedurende een minimale periode van 30 seconden met een minimaal aantal meetpunten van 10.

  5. MEETPUNTEN
  A. Het laagste meetpunt dient bij 10Pa gemeten te worden. Dit met een foutenmarge van +/- 3Pa of 5 maal P0 ( Bias )wat steeds groter is.
  B. De hoogste druk moet minstens 50Pa bedragen. Het wordt geadviseerd om tot 100Pa te meten.
  C. Er dienen minstens 5 meetpunten genomen te worden die zich op ongeveer een gelijke afstand van elkaar bevinden.

  6. METING
  A. Er wordt geadviseerd om zowel onder- als overdrukmeting uit te voeren.
  1. Maar het is toegestaan enkel de onder- of overdrukmeting uit te voeren. Als deze maar gebeurt volgens de Europese standaard.

  7. PARRAMATERS
  A. n-waarde, moet zich tussen 0,5 en 1,0 bevinden.
  B. Correlatiecoëfficiënt (R), moet groter zijn dan 0,99 (voorheen 0,98)

  Lees meer
 • Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!
  Geen reacties op Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

  Kerst en Nieuwjaar staan symbool voor vriendelijkheid en gezelligheid, maar ook voor het moment om terug te kijken naar een bewogen jaar. Inmiddels bestaat de NBvL ruim één jaar en heeft de eerste algemene ledenvergadering met succes afgesloten. Ook willen we graag naar de toekomst kijken, voor 2016 heeft de NBvL een aantal doelen opgesteld die we graag willen bereiken. Waaronder het organiseren van een symposium in samenwerking met Universiteit Twente, en natuurlijk meer leden verwelkomen. Namens het bestuur bedanken wij u voor het vertrouwen in de NBvL en hopen op een verdere goede samenwerking.
  Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

  Lees meer
 • Overige informatie vanuit het Bestuur
  Geen reacties op Overige informatie vanuit het Bestuur

  Overige informatie

  Symposium
  In de laatste vergadering van de NBvL is gesproken over een gepland symposium in samenwerking met de Universiteit van Twente. Tot op heden heeft de NBvL door tijdgebrek en mankracht om dit te realiseren het helaas moeten doorschuiven. De intentie is nog steeds aanwezig om dit symposium te organiseren. U wordt hierover op de hoogte gesteld.

  Bestuur.
  Zoals op de vergadering is aangegeven zijn wij nog steeds op zoek naar personen die een bijdrage willen leveren in de professionalisering van de NBvL, in welke hoedanigheid dan ook.
  Dit mag een eenmalige dienst zijn, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een stukje voor de nieuwsbrief, het corrigeren of opstellen van teksten, het organiseren van een item. Maar ook zijn in het bestuur van de NBvL nog diverse functies beschikbaar.

  Contributie.
  Inmiddels is de NBvL weer meer dan een jaar actief en is de volgende contributie periode weer aangebroken. Uw lidmaatschap wordt verlengd, waarvoor u een factuur zult ontvangen. De contributie wordt voor 2016 niet verhoogd.

  Nieuws uit de markt.
  Om de kwaliteit en de uniformiteit van de luchtdichtheidsmetingen te verbeteren wordt voortaan in de nieuwsbrief een tip, handigheidje, veel voorkomende misverstanden, nuttige hulpmiddelen of werkwijze opgenomen.
  Mocht u over een item beschikken wat u wilt delen met de collega’s of bent u leverancier van een product, dan kunt u deze informatie kenbaar maken via info@nbvl.nl.

  Lees meer
 • BGS 13-01
  Geen reacties op BGS 13-01

  BGS 13-01
  Inmiddels is in september 2015 de huidige BGS 13-01 (BeoordelingsGrondslag) grondig bekeken en daar waar nodig kleine aanpassingen doorgevoerd. Het bestuur van de NBvL en de betrokken partijen uit de BGS 13-01 hebben 2 maal per jaar een bijeenkomst over de inhoud van dit document en daar waar mogelijk worden verbeterpunten of tekstuele aanpassingen gedaan. Hierdoor blijft deze actueel en sluit aan op de eisen welke worden gesteld vanuit de markt en regelgeving.

  De eerstvolgende vergadering over de BGS 13-01 staat gepland in januari 2016. Mocht u nog verbeterpunten hebben, dan kunt u dit altijd voorleggen via de website van de NBvL. Deze zullen dan in de vergadering worden besproken. Mail naar: info@nbvl.nl.

  Ter informatie zijn in onderstaand overzicht de betrokken partijen weergegeven, welke input hebben geleverd voor de BGS 13-01.

  H.J. Bos, Thermodicht (auteur en initiatiefnemer)
  R. Bluemink, Adviesbureau Bluemink
  W. Borsboom, Tightvent Europe – NL
  F. Dam, Buildingdoctor.eu
  R. v. Galen, SKH
  R. Geerligs, SBRCURnet
  E. Giesen, Invent Advies
  W. de Groot, SHR
  P. Kuindersma, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
  H. Nieman, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
  M. Nooijen, Raak Energie advies
  P. Simons, BlowerDoor – DE
  M. Steps, Huygen Ingenieurs & Adviseurs
  D. Taelman, BlowerTechnic – BE

  Lees meer
 • De penningmeester
  Geen reacties op De penningmeester

  De penningmeester
  Mijn naam is Marcel Nooijen en ik ben eigenaar van Raak Energie advies welke is opgericht in 2007. In het voorafgaande werkzame verleden ben ik in de werktuigbouwkundige installatietechniek werkzaam geweest als monteur, service monteur, calculator, projectleider en aansluitend technisch directeur.

  Na 22 jaar ervaring in deze branche heb ik gemeend een nieuwe uitdaging aan te gaan en ben mij gaan verdiepen in het geven van adviezen. Deze adviezen zijn in het begin voornamelijk gericht op het berekenen van de potentiële hoeveelheid te besparen energie in de bebouwde omgeving. Aansluitend ben ik mij voor grotere projecten in gaan zetten als Energiecoördinator. Inmiddels richt Raak Energie advies zich voornamelijk op het inzichtelijk maken / visualiseren van energieverliezen in de bouw en industrie voor zowel de zakelijke markt, zoals overheden, vastgoedsector maar ook voor de particulier. Hierbij maken wij gebruik van luchtdichtheidsmetingen en thermografie. Voor thermografie zijn wij zowel Level 1 als Level 2 gecertificeerd door zowel IRT als ICT. Dit voor regulaire thermografie als bouwkundige/ civiele thermografie. Verder hebben wij naast het meten van woningen en utiliteitsgebouwen een specialisme ontwikkeld in het meten van Cleanrooms, Ziekenhuizen , drukhiërarchische ruimtes, bunkers, Saferooms, koelcellen en ULO, en in het opsporen van de veroorzakers van tochtklachten. Dit zowel in het fysiek meten van dergelijke ruimtes met veelal afwijkende eisen, maar in het bijzonder in het opsporen van de luchtlekkages. Ook adviseren wij op welke wijze, en met welke materialen dit verantwoord kan worden hersteld. Voor de metingen van woningen en utiliteitsgebouwen vallen momenteel tussen de 50 en 75 metingen onder het door SKH verstrekte kwaliteitskeurmerk. Raak Energie advies is betrokken bij het schrijven van de Uitvoeringsrichtlijn voor luchtdichtheidsmetingen, en de daarop volgende BGS 13-01 (Beoordelingsgrondslag) en de wijze /eisen voor het verkrijgen van het zo gewaardeerde certificaat (kwaliteitsverklaring) op luchtdichtheidsmetingen van SKH. Het afgelopen jaar is Raak Energie advies samen met enkele leden van de NBvL betrokken geweest in het leveren van input voor de Breeam credit ENE 26 over de wijze van luchtdichtheid meten in koel- en vriescellen.
  Samen met de voorzitter en de vice- voorzitter heb ik de NBvL opgericht en vervul op dit moment de functie van penningmeester.

  Lees meer
 • Nieuwe kennispartner sluit zich aan bij de NBvL
  Geen reacties op Nieuwe kennispartner sluit zich aan bij de NBvL

  De NBvL heeft een nieuwe kennispartner welke mee wil denken in de verbetering van de kwaliteit  bij het luchtdicht bouwen.

  Lees hieronder de beweegredenen:

  Luchtdicht Bouwen met tremco illbruck

  tremco illbruck en NBvl hebben als gezamenlijke doelstelling kennisdelen over het groeiende belang van luchtdicht bouwen en het stimuleren van onderzoeken naar betere producten op dit gebied. De illbruck producten zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen het energieverbruik te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving.

  Al vijfentwintig jaar is tremco illbruck een ervaren partner op het gebied van luchtdicht bouwen. Een positie die niet alleen is verworven door vooruitstrevende productontwikkeling, maar ook door het opbouwen van een unieke kenniskolom. tremco illbruck is naast producent ook een echte specialist op het gebied van luchtdicht bouwen.

  Betrokken bij ontwerpfase

  Wanneer gekozen wordt voor luchtdicht bouwen moet er in een vroeg stadium al rekening gehouden worden met het op de juiste manier ontwerpen van details. De technische adviseur van tremco illbruck kijkt en denkt in de ontwerpfase actief mee om tot correct ontworpen luchtdichte details te komen.

  Adviesrapport

  Aan de hand van bouwfysische berekeningen kan tremco illbruck een technisch advies aanbieden, zodat mogelijke luchtlekken voorkomen kunnen worden.

  De technisch adviseur bekijkt samen met de opdrachtgever de tekeningen en technische detailleringen van de woning of het gebouw en verwerkt de bevindingen tot een compleet advies. Het adviesrapport wordt vervaardigd aan de hand van de huidige kennis, bouw- en regelgeving, ervaringen en ondernomen testen op de producten in de Centers of Excellence van tremco illbruck.

  Daarnaast verzorgt tremco illbruck in de vorm van kennisoverdracht ook theorietrainingen over luchtdicht bouwen. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en de huidige wet- en regelgeving van luchtdicht bouwen. Dit draagt bij aan een juiste interpretatie van het advies en in een later stadium van de correcte uitvoering.

  Begeleiding op de bouwplaats

  tremco illbruck ondersteunt bedrijven op de bouwplaats met kennisoverdracht en advies op maat. De technisch adviseur geeft toolboxmeetings en voert tussentijdse controles uit.

  De technisch adviseur bespreekt en beoordeelt de werkzaamheden die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de illbruck producten daadwerkelijk volgens de voorgeschreven verwerkingsrichtlijnen uit het adviesrapport worden verwerkt en aangebracht. Tevens wordt er gekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn.

  Testen

  De gevraagde eisen met betrekking tot de luchtdichtheid kunnen worden gecontroleerd door middel van een blowerdoortest -luchtdichtheidsmeting. Ook met behulp van thermografie kunnen koudebruggen worden aangetoond in een rapportage. Ook deze diensten kunnen wij u aanbieden in samenwerking met de NBvL.

  Testen worden uitgevoerd door een level 2 gecertificeerde bouwkundige thermograaf (level 2 ITC en level 2 volgens het Institute of infrared thermography) die tevens  luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoor) eventueel voorzien van een SKH kwaliteitsverklaring uit kan voeren.

  Garantie

  De luchtdichtheid van gebouwen wordt tegenwoordig niet alleen voorgeschreven, maar bij oplevering ook uitvoerig getest. Hieruit blijkt dat steeds meer gebouwen worden afgekeurd, omdat de luchtdichtheid niet gehaald wordt. Met de producten van illbruck wordt gekozen voor een gegarandeerde kwaliteit.

  Platform www.luchtdichtbouwen.nl

  tremco illbruck heeft het platform www.luchtdichtbouwen.nl. opgericht om met betrokken partijen brede informatie over dit thema te verschaffen. Hierop is ook de NBvL vermeld.

  De NBvL staat ook vermeld op onze website .
  //www.luchtdichtbouwen.nl/nbvl
  //www.luchtdichtbouwen.nl/betrokken-partijen/brancheverenigingen

  Lees meer
 • Vooraankondiging eerste ledenvergadering
  Geen reacties op Vooraankondiging eerste ledenvergadering

  Op 15 september a.s. zal de NBvL haar eerste ledenvergadering houden. Bij deze willen wij u uitnodigen voor deze bijeenkomst. De vergadering met aansluitend een rondleiding bij het laboratorium van SHR heeft tot doel om de materie “luchtdichtheidsmetingen” nader toe te lichten.
  Deze middag zal in het teken staan van persoonlijke kennismaking ,kennisuitwisseling en bespreken van de te bereiken doelen van de NBvL.

  De NBvL bijeenkomst is dit jaar in Wageningen en geeft onder meer een bijzonder interessante en unieke kijk in de keuken in de laboratoria van SHR waar o.a. ook de luchtdichtheidstesten van kozijnen en gevel elementen worden uitgevoerd.

  De aanvang van de ledenvergadering hebben wij gepland staan op:

  Dinsdag 15-09-2015

  Inloop vanaf 13:15

  Start vergadering 13:30

  De locatie van de vergadering is SKH Nieuwe kanaal 9, 6709 PA Wageningen

  Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Een persoonlijke uitnodiging volgt na de zomervakantie.

  U kunt zich als lid ook aanmelden via onze mail: info@nbvl.nl

  Lees meer
 • Gecontroleerde metingen door SKH
  Geen reacties op Gecontroleerde metingen door SKH

  Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor luchtdichtheidsmetingen(NBVL, www.nbvl.nl)  is in samenwerking met  SKH een beoordelingsgrondslag 13-01 “luchtdichtheidsmetingen” opgesteld. In 2014 heeft dit geleid tot een praktisch document  waaraan partijen zich kunnen conformeren. Het document is een praktisch hulpmiddel om de onduidelijkheid voortkomend uit de  Europese NEN-EN 13829 en de Nederlandse  NEN 2686 weg te nemen. Het document heeft tot doel om bedrijven een onderscheidend vermogen te verschaffen door metingen te doen onder SKH-keurmerk.

  De eisen m.b.t. de Qv-10 waarden liggen over het algemeen vast in het Bouwbesluit, EP-berekening, NEN-normen, bestekken of in andere private regelingen die horen bij bijvoorbeeld de regeling passief bouwen, BREEAM, enz. Deze zijn nu aangevuld met de SKH-beoordelingsgrondslag 13-01.

  Deze aanvulling bleek nodig omdat de bestaande  (Europese) meetmethoden vastgelegd in de  NEN 2686 en NEN-EN 13829 meerdere of vrije interpretaties mogelijk maakt. In de beoordelingsgrondslag wordt een antwoord gegeven op praktische vragen zoals het al dan niet dichtzetten van een afvoer voor een afzuigkap tijdens een luchtdichtheidsmeting. Hiermee is nu een  uniforme  meetmethode m.b.t de uitvoering van de “luchtdichtheidsmetingen” gewaarborgd. Gecertificeerde metingen voldoen nu aan dezelfde uitgangspunten en is niet meer voor een andere interpretatie mogelijk aldus Herman Bos en Marcel Nooijen.

  Voor opdrachtgevers is het belang van een onafhankelijke beoordeling middels een keurmerk een belangrijk instrument om tot vergelijking in metingen te kunnen komen. De onder keurmerk uitgevoerde metingen zijn reproduceerbaar en betrouwbaar tot stand gekomen. Hiermee is de betrouwbaarheid van een uitgevoerde meting gewaarborgd.

  Voor SKH was het certificeren van “luchtdichtheidsmetingen” een welkome aanvulling op weg naar bewezen prestaties in het bouwwerk. Aangezien steeds vaker een geheel bouwwerk gecertificeerd wordt is de eindmeting een logisch gevolg om te komen tot een uitspraak over het juist uitgevoerde proces.

  Lees meer

Kwaliteitskeurmerk

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top