Laatste nieuws

 • De vice-voozitter
  Geen reacties op De vice-voozitter

  Mijn naam is Herman Bos. Ik ben eigenaar van Thermodicht en tevens auteur van de SKH-PUBLICATIE 13-01 Luchtdichtheidsmetingen, thans bekend als BGS 13-01 Luchtdichtheidsmetingen. Thermodicht is ontstaan uit een jarenlange praktijkervaring en brede vakkennis in de bouwsector. Wij hebben veel kennis op gedaan in het uitvoeringswerk. Daarnaast zijn wij meegegroeid en “up to date” in de complexe bouwregelgevingen. Samenwerking staat bij ons bovenaan, hieruit ontstaat uiteindelijk meer kwaliteit. Bij samenwerking moet men denken aan: provincies, gemeenten, architectenbureaus, aannemers en diverse gespecialiseerde bedrijven. Wij hebben met volle overtuiging de weg ingeslagen in het meten van de luchtdichtheid van gebouwen met als doel, mee te werken aan een mooie en milieuvriendelijke wereld. Energie is duur en niet onuitputtelijk. Alleen luchtdichtheid is niet voldoende, wij vinden de gehele gebouwschil belangrijk. Vandaar dat onze “kwaliteitsmetingen” bestaan uit: luchtdichtheid, thermografie, binnenluchtkwaliteit, ventilatiedebiet en geluid. Bij al deze metingen wordt er getoetst aan het ontwerp van een gebouw, waarbij comfort, gezondheid en energiezuinigheid voorop staan. Door de steun en samenwerking met BlowerDoor België en BlowerDoor GmbH Duitsland hebben wij onze kennis qua luchtdichtheid kunnen optimaliseren. Hierdoor is er een zeer goede wederzijdse samenwerking ontstaan. Onze buurlanden zijn reeds meer dan 20 jaren bekend met de materie luchtdichtheid. Ook in ons land wordt de laatste jaren onder andere de luchtdichtheid steeds belangrijker. Besparen op energie wil niet zeggen, dat men aan luxe moet inleveren. Integendeel, een goede luchtdichtheid van een gebouw zorgt voor een beter leefklimaat en voor een lager energieverbruik, wat zowel ons als de consument en het milieu ten goede komt. Kortom al onze kwaliteitsmetingen dragen hier volledig aan mee. Op onze website staat veel informatie omtrent “gezonde” gebouwen en hopen u hiermee meer wegwijs te maken in onze kwaliteitsmetingen en het doel hiervan.

  In de volgende nieuwsbrief zal onze peningmeester zich nader aan u voorstellen.

  Lees meer
 • BlowerDoor leveranciers
  Geen reacties op BlowerDoor leveranciers

  BlowerDoor GmbH en Retrotec steunen onze branchevereniging, en dat verheugt ons zeer. Deze leveranciers hebben jarenlange ervaring met betrekking tot meten van luchtdichtheid en willen graag hun kennis delen met de NBvL, maar ook leren van de ervaringen welke de meet- en validatiebureaus in de praktijk tegen komen, zodat hun producten eventueel aanpast of verbeterd kunnen worden. De leveranciers passen bijvoorbeeld op ons advies hun software aan op de BGS 13-01, zodat de meetwaarde in m³/h naar l/s wordt vermeld, zoals ook de qv10 in de EP- berekeningen staan. Hierdoor is er geen kans meer op omrekenfouten. Verder hebben deze leveranciers inmiddels door vragen uit de markt hun producten aangepast, bijvoorbeeld ventilatoren met een hoger drukbereik. Dit zijn compacte ventilatoren met een laag debiet voor het meten van Passiefhuizen en cleanrooms. Ook is het nu mogelijk om via een WIFI verbinding metingen uit te voeren, waardoor je vanuit een andere ruimte de luchtstromen kunt volgen op je smartphone of tablet, zodat het opsporen van luchtlekkages vergemakkelijkt wordt.

  Lees meer
 • Luchtdichtheid heeft ook de aandacht van de Universiteit Twente
  Geen reacties op Luchtdichtheid heeft ook de aandacht van de Universiteit Twente
  1. ir. A.G. (Bram) Entrop

  In 2014 is aan de Universiteit Twente een onderzoeksproject gestart naar de luchtdichtheid van woningen. Vanuit het 3TU.Bouwcenter waren hier financiële middelen voor beschikbaar gesteld. Dit 3TU kenniscentrum had in de eerste helft van 2014 een oproep gedaan om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen. Deze voorstellen moesten betrekking hebben op de bouwsector en op energiegebruik. Samen met SelektHuis uit Rijssen en de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de vakgroep Construction Management & Engineering van de Universiteit Twente toen het projectvoorstel “Impenetrable Infiltration” ingediend.

  De NBvL heeft me gevraagd waarom ik een onderzoeksvoorstel heb geschreven met betrekking tot de luchtdichtheid van gebouwen uit de doeken te doen. Om dit uit te leggen is het allereerst goed om te weten dat ik voor mijn werkzaamheden voor de Universiteit Twente, inspecteur Duurzaam Bouwen ben geweest bij de gemeente Hengelo. In die hoedanigheid moest ik onder andere de energieprestatieberekeningen van de bouwaanvragen controleren. In deze berekeningen kwam natuurlijk ook de infiltratie aan bod. De opgegeven waarden voor deze qv10;spec waren meestal  1,0, 1,2 of 1,43 dm3/s per m2 vloeroppervlak. Tijdens de vergunningaanvraag werd gelet op de specificaties wat betreft aansluitingen tussen bouwdelen en kozijnen e.d.. Het was echter niet gemakkelijk om vast te stellen op basis van de tekeningen en specificaties om welke van de drie waarden het precies zou gaan. Het was ook onduidelijk of de specifieke waarde na oplevering wel werd gehaald.

  Toen ik aan de Universiteit Twente begon met mijn onderwijs- en onderzoekstaken is het altijd een beetje blijven knagen dat ik niet zo’n goed beeld kon krijgen van welke variabelen nu precies wat voor een impact hebben op de infiltratiewaarde. Toen onze vakgroepvoorzitter aangaf dat er de mogelijkheid was om voorstellen in te dienen voor een kortlopend onderzoeksproject, leek me dat een uitgelezen mogelijkheid om hier eens de vinger achter te krijgen.

  Inmiddels is de nodige data verzameld en hebben we een groot deel van de verslaglegging gereed. Het onderzoek kent eigenlijk twee onderdelen, namelijk:

  1. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen op woningen. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met SelektHuis om te bepalen tegen welke keuzemogelijkheden . die de te meten luchtvolumestroom beïnvloeden, luchtdichtheidsmeters en uitvoerende bouwondernemingen aanlopen;
  2. het bestuderen van rapportages van luchtdichtheidsmetingen op woningen. Deze metingen zijn dus uitgevoerd door luchtdichtheidsmeters in het hele land om te bepalen of de maximaal toelaatbare luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie wel of niet wordt overschreden. In samenwerking met de TU/e is voor deze metingen een database opgesteld en hebben we de metingen van meer dan 300 woningen bestudeerd.

  De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting binnenkort via TVVL Magazine gepubliceerd.

  Lees meer
 • Hoe alles begon
  Geen reacties op Hoe alles begon

  Begin 2013 is het idee ontstaan bij de huidige Vice voorzitter van de NBvL om de geldende normen voor het meten van luchtdichtheid bij gebouwen volgens de NEN 2686 en de NEN-EN 13829 eens goed onder de loep te nemen. Dit omdat de ervaring had geleerd dat deze op verschillende manieren werd geïnterpreteerd en verkeerd werd toegepast. Bijvoorbeeld welke ruimtes qua volume wel of niet moeten worden meegenomen in de software en welke openingen dichtgezet of afgeplakt moeten worden. Duidelijkheid over hoe de metingen daadwerkelijk verricht zouden moeten worden is in Nederland niet eenduidig vastgelegd. Nadat het document gereed was in concept, is hierop door de auteur/Vice voorzitter contact gezocht met diverse partijen welke betrokken zijn als meet- en validatie bureau bij luchtdichtheidsmetingen en bij bedrijven welke de hiervoor ontwikkelde apparatuur kunnen leveren. Om hetzelfde moment is SKH erbij betrokken, en besloten is om een commissie van deskundigen te vormen. Hierdoor kon het document worden geoptimaliseerd en kreeg vervolgens draagvlak. Gezamenlijk hebben deze partijen de normen doorgenomen en daar waar onduidelijkheden aanwezig waren of er misverstanden zouden kunnen ontstaan is dit getracht helder te omschrijven.

  Na ongeveer 1,5 jaar werk en vele vergaderingen is hieruit een stuk voortgekomen wat de naam mocht dragen SKH Uitvoeringsrichtlijn voor luchtdichtheidsmetingen 13-01. In dit document zijn richtlijnen aangegeven die door meerdere bedrijven zijn goedgekeurd. Een leidraad waar een ieder die luchtdichtheidsmetingen verricht mee uit de voeten kan, om dit specialisme de erkenning te geven van betrouwbaarheid en kwaliteit wat betreft de kennis en kunde van u en uw bedrijf. Deze uitvoeringsrichtlijn is goed ontvangen in de markt en verscheen al vrij snel in bestekken. Omdat de ontvangst van de Uitvoeringsrichtlijn voorspoedig en zeer positief is verlopen is door deze zelfde groep mensen ook een voorzet gegeven in een vorm van een kwaliteitskeurmerk op personen en methodes voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. Dit is later een BGS ( BeoordelingsGrondslag)genoemd welke nog steeds 2 maal per jaar zal worden geüpdate daar waar dit van toepassing mocht zijn. Met enige ervaring in deze positieve zin van samenwerken door en met vakgenoten en vanuit hier ook de branchevereniging NBvL (Nederlandse Branche vereniging voor Luchtdichtheidsmetingen) opgericht waarvan dit de eerste nieuwsbrief is.

  Wij hopen dat in de toekomst nog vele van deze nieuwsbrieven zullen volgen

  Lees meer
 • De voorzitter
  Geen reacties op De voorzitter

  Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen; verkorte naam: NBvL. Deze branchevereniging is opgericht op d.d. 28 juli 2014

  Het doel van de vereniging is kwaliteitsverbetering voor luchtdichtheidsmetingen en bouwkundige thermografie door:

  • een eenduidige meetmethode;
  • kennis delen over het groeiende belang van luchtdichtheid;
  • kennis delen over de wijze van het uitvoeren van metingen;
  • kennis delen over het groeiende belang en de toepassingsmogelijkheden van bouwkundige thermografie.

  Voordat er sprake was van de NBvL is er door een panel van deskundigen  hard gewerkt aan een protocol voor een eenduidige meetmethode.

  Een mooi resultaat hiervan is de SKH-BeoordelingsGrondSlag Luchtdichtheidsmetingen door velen al bekend als “SKH-BGS 13-01 Luchtdichtheidsmetingen”, waarvan de laatste versie op 14 januari 2015 is vastgesteld door de groep van deskundigen in samenwerking met SKH. Deze wijziging is vervolgens door het bestuur van de NBvL aangenomen. Ook is in overleg met de NBvL een certificatie  ontwikkeld waarbij luchtdichtheidsmetingen  kan worden voorzien van een kwaliteitskeurmerk.

  Het unieke aan dit kwaliteitskeurmerk:

  Een periodieke fysieke controle zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van een luchtidchtheidsmetingen.
  Gegevens van de uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen dienen  geregistreerd te worden middels een kwaliteitshandboek, en de daarbij behorende rapportage van de meting.
  Deze controles dienen er zorg voor te dragen dat de metingen conform SKH-BeoordelingsGrondSlag worden uitgevoerd om het kwaliteitskeurmerk te behouden!

  Wat doe ik voor werkzaamheden:

  Tot slot wil ik mijzelf nog even voorstellen als voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen.
  Ik ben Benne Spit, eigenaar van BASPIT Bouwkundig Ontwerp en Adviesbureau.
  In het dagelijkse werk houd ik mij bezig met het ontwikkelen van woningbouw- en utiliteitsgebouwen, waar onder CPO projecten.
  Daarnaast voer ik bouwkundige keuringen uit d.m.v. luchtdichtheidsmetingen en thermografie.
  Ook bemiddel ik in conflictsituaties op het gebied van woningbouw in de privaatrechtelijke sector, bijv. conflicten met gemeente of buren.

  In de volgende nieuwsbrief zal onze Vice-voorzitter zich nader aan u voorstellen.

  Lees meer
 • SKH doet de certificering
  SKH doet de certificering
  Reacties uitgeschakeld voor SKH doet de certificering

  SKH gaat voor de vereniging NBvL certificering verzorgen. De leden worden geaudit en bij voldoende resultaat kan men gecertificeerd lid worden.

  Lees meer
 • NBvL een feit
  NBvL een feit
  Reacties uitgeschakeld voor NBvL een feit

  NBvL een feit. NBvL – leden moeten hun vakgebied (relatie met luchtdicht bouwen) bedrijfsmatig en professioneel uitvoeren. Wie lid wil worden en blijven moet voldoen aan een aantal door de vereniging vastgestelde voorwaarden.

  Lees meer

Kwaliteitskeurmerk

BlowerDoor Leverancier

BlowerDoor

BlowerDoor Leverancier

Retrotec

Back to Top